کوره واکینگ هرث

مطالعه و بررسی انواع کوره‌های پیشگرم نورد و پیشنهاد کوره مناسب جهت احداث در صنایع نورد ایران

در این مقاله انواع مختلف کوره‌های پیشگرم، مکانیسم کاری آن‌ها و همچنین مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها معرفی شده است. در نهایت کوره‌های پیشگرم متداول بر‌اساس پارامترهای اصلی مربوطه باهم مقایسه شده اند و کوره مناسب برای صنایع نورد ایران پیشنهاد شده است.

ادامه مطلب